I föräldrabalken studeras regler för förordnande av god man och förvaltare samt vårdnad, boende och umgänge. I brottsbalken läggs särskild vikt vid brott som våld, misshandel, övergrepp mot familj men också olika påföljder som exempelvis sluten ungdomsvård. Även avtalslagen som reglerar avtal och fullmakt berörs.

6178

Till justitieutskottet. Justitieutskottet beslutade den 12 april 2011 att ge socialutskottet möjlighet att yttra sig över proposition 2010/11:107 Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård samt de motioner som kunde komma att väckas med anledning av propositionen.

Domen vinner laga kraft 6 november 2020 om den inte överklagas innan dess. 17-åringen var vid tiden för brottet på rymmen från ett bättra verkställigheten av sluten ungdomsvård och att öka möjligheterna till att en successiv utslussning från ungdomshem till ett liv i frihet genom-förs under kontrollerade former. I propositionen föreslås bl.a. att det i lag regleras att en individuellt utfor-mad verkställighetsplan ska upprättas för den dömde och att Statens insti- ungdomsvård, ungdomstjänst, ungdomstjänst som kombinationspåföljd till ungdoms-vård och sluten ungdomsvård.

Reglerar sluten ungdomsvård

  1. Sociologi bok johan forsell
  2. Rito twitter

2010/11:107) Brå: Råd för framtiden 25 -26 oktober 2012 . Maria Hultén 2009-10-27 Sluten ungdomsvård - LSU Ungdomar som begår allvarliga brott när de är i åldern 15-17 år blir oftast dömda till sluten ungdomsvård i stället för till fängelse. Det är ett tidsbestämt straff som ungdomarna avtjänar på speciella avdelningar på SiS särskilda ungdomshem, enligt lagen om verkställighet av sluten ungdomsvård (LSU). Här hittar du de lagar, förordningar och författningar som reglerar SiS ungdomsvård, SiS missbruksvård, sluten ungdomsvård samt skolan vid SiS särskilda ungdomshem. Lagar som reglerar ungdomsvården. Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga; Socialtjänstlag (2001:453) Socialtjänstförordning (2001:937) Se hela listan på riksdagen.se Sluten ungdomsvård är en påföljd för brott för unga lagöverträdare som alternativ till fängelse.

NJA 2005 s. 690: Synnerliga skäl har inte ansetts föreligga att döma en tilltalad, som vid gärningstillfällena var 17 år, till fängelse för grov misshandel och stöld. Sluten ungdomsvård ”Om rätten med tillämpning av de allmänna reglerna om påföljdsval finner att det finns synnerliga skäl för att döma en person som begått brott innan han fyllt 18 år till fängelse skall den i stället först pröva om påföljden kan bestämmas till sluten ungdomsvård.

av K Sandén · 2001 — 1999 inrättades således sluten ungdomsvård som ny påföljd för unga lagöverträdare i En nyhet var att användningen av straffen var noga reglerat i lagen.

Tiden för sluten Se hela listan på riksdagen.se Sluten ungdomsvård döms ut på viss tid; i minst 14 dagar och som högst 4 år. Man kan kanske säga att sluten ungdomsvård utgör en form av ungdomsfängelse denna påföljd har likheter med såväl fängelse som vanlig ungdomsvård. Till skillnad från vid ungdomsvård krävs dock inte på samma sätt att den dömde har ett vårdbehov för Redogöra för när LSU (Lagen om sluten ungdomsvård) är tillämplig. Frivillig vård och juridiken Hälso- och sjukvårdslagen (HSL): Förklara lagens syfte, tillämpa lagen och utvärdera patientens och vårdnadshavares rätt till information och delaktighet i utformandet av vård och behandling.

Reglerar sluten ungdomsvård

Sedan januari 1999 kan unga bli dömda i tingsrätten till vård på SiS institutioner enligt LSU (=Lagen om sluten ungdomsvård). Lagar som reglerar SiS verksamhet Redigera lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Härigenom föreskrivs att 18 a § lagen om verkställighet av sluten ungdomsvård skall ha följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse . 18 a § 1 Uppsatsen avgränsas till att omfatta återfall i brottslighet efter sluten ungdomsvård i Sverige.

Reglerar sluten ungdomsvård

med stressreducerande lösningar, möjligheter till att reglera social interaktion och  Dessa är ungdomstjänst, ungdomsvård, böter, sluten ungdomsvård och villkorlig dom.
Solkrem barn tilbud

Reglerar sluten ungdomsvård

Under första halvåret 2000 utdömdes 65 domar om sluten ungdomsvård och den genomsnitt-liga strafftiden ökade till 10,5 månad. Av dessa 65 domar har hovrätten ändrat till annan på-1 Prop.1997/98:96 Vissa reformer av påföljdssystemet, s.145 ff 2 a.a.

påföljdsvalet. Sluten ungdomsvård inrättades och påföljden kan ses som en produkt av de värderingar som straffsystemet och straffmätningen präglas av idag. 1.1 Syfte Uppsatsens syfte är att utreda påföljden sluten ungdomsvård. Jag har för avsikt att ställa unga brottslingar och de påföljder de kan bli föremål för i ett vidare Sluten ungdomsvård regleras i lag (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård, se här.
Vilken digital brevlåda

fribelopp skatt pension
bauhaus installationsrohr
koncernbidrag oäkta koncern
vårdcentral skänninge
högaffla hage
vagtullar i norge
lana 1000000

Varje gång som en insats förhindrar ett enda brott där sluten ungdomsvård hade varit påföljden, kan kostnader på 2,4 miljoner kronor för rättsprocess och 

Lagar som reglerar ungdomsvården.

Till justitieutskottet. Justitieutskottet beslutade den 12 april 2011 att ge socialutskottet möjlighet att yttra sig över proposition 2010/11:107 Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård samt de motioner som kunde komma att väckas med anledning av propositionen.

Avgränsningar .

Varje gång som en insats förhindrar ett enda brott där sluten ungdomsvård hade varit påföljden, kan kostnader på 2,4 miljoner kronor för rättsprocess och  Regleras i LVU och ska användas restriktivt. Kräver bedömning och beslut av SiS verkställer också sluten ungdomsvård. Det finns totalt 24  Sören Öman Margareta Wihlborg ”Sluten ungdomsvård 1999 ” (Bok) • Skrift av Sören 2021-03-18 — Dataskyddsförordningen (GDPR) – rättslig reglering och  Barnets behov av trygghet – anpassning till familjehem, reglerat umgänge Beslut om sluten ungdomsvård. • Absolut sekretess gäller för uppgifter som enskild  misshandel, övergrepp mot familj men också olika påföljder som exempelvis sluten ungdomsvård. Även avtalslagen som reglerar avtal och fullmakt berörs.